Eligibility – FYBSc

Sr.NoStudent NameEligibility No
1AKHADE PRANJAL ARUN12020055348
2ANARASE KOMAL MAHADEV12020055368
3BHANDARE SHRUTIKA BALASAHEB12020055388
4BORATE AMAR GANESH12020055375
5BORATE NISHANT ANIL12020099307
6BORATE PRATIK KHANDU12020055353
7BORATE ROHAN NAMDEV12020055390
8CHAURE AJAY ANIL12020055374
9CHORAGHE SHRUSHTI JANARDHAN12020055352
10CHORGHE SANDIP SOPAN12020055350
11CHOUDHARI  SARVESH ANNASO12020055366
12DAREKAR PALLAVI RAM12020055356
13DIMBLE SAHIL DATTATRAY12020099308
14GADEKAR SHRADHA SANTOSH12020055359
15GADHAVE  GANESH  BABA12020055371
16GAIKWAD TEJAS SUDAM12020055372
17HARIHAR DHIRAJ PANDURANG12020055389
18HINGANE PRASAD RAHUL12020055360
19HUNDEKAR  PRATIK BASAVARAJ12020055355
20JAGTAP SAKSHI RAJENDRA12020055385
21JAGTAP SAMADHAN SHAHAJI12020055381
22KANCHAN PRATIK DILIP12020055377
23KANCHAN RAVINDRA RAJENDRA12020055382
24KANCHAN SANGRAM SHIVAJI12020055362
25KANCHAN TEJAS MAHENDRA12020055376
26KEDARI MANASVI VINAYAK12020055349
27KHAIRE  NIVEDITA PRABHOD12020055367
28KHARAT SAHIL HAUSHIRAM12020055354
29KOLAPE KALYAN SUBHASH12020055358
30KSHIRSAGAR PRATAP BIBHISHAN12020055364
31KUNJIR ANIKET GORAKH12020055380
32KURKUNDE SURAJ SANTOSH12020055386
33MAKAR PRANAV DNYANESHWAR12020055365
34MEHER KRISHNA VILAS12020055378
35MHASKE GAURI BALASO12020055369
36MHASKE HARSHADA VITTHAL12020055351
37MHETRE  OMKAR MADHUKAR12020055357
38PARBHANE PRASAD MOHAN12020055379
39PAWAR AKANKSHA SANJAY12020055384
40RAUT BHAGYASHREE ASHOK12020055361
41RAUT SURAJ RAMRAJE12020055373
42RIKAME PRACHI NAVNATH12020055387
43SANAP SHAMAL SUDHAKAR12020055363
44SHINDE PRATIKSHA GAJANAN12020055391
45TAMBE NARENDRA DATTATRAY12020055383
46THOMBARE KAUSTUBH VIJAY12020055370