NSS Camp – Feb 2024

February 2024 at Bhavarapur Village