B.A. Programme Outcomes

Special Subject: Marathi

Programme Outcomes:

 • मराठीचे सखोल ज्ञान प्राप्त होऊन कौशल्य आत्मसात होतील.
 • मराठी  साहित्यातून विद्यार्थ्यांना  जीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन मिळेल.
 • मराठी साहित्य व संस्कृती यांचा मेळ घालून त्याविषयी समाजघटकांशी संवाद साधू शकतील.
 • मराठीतील भाषिक कौशल्य आत्मसात केल्याने ते समाजातील घटकांची प्रभावीपणे संवाद साधू शकतील.
 • मराठी साहित्यातून मिळालेल्या ज्ञानामुळे त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव होऊन समर्थ नागरिक म्हणून त्या ज्ञानाचा उपयोग करू शकतील.
 • आत्मसात व्यवहार  भाषाविषयक  कौशल्य समूहामध्ये काम करताना प्रभावीपणे वापरू शकतील.
 • मराठी भाषेच्या  सर्वकष ज्ञानामुळे  साहित्य व संस्कृती  या विषयीच्या संशोधनामध्ये प्रभावीपणे वापर करू शकतील.
 • मराठी  साहित्यातून  मांडलेले पर्यावरणाचे प्रश्न विद्यार्थी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि ते टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतील.
 • वेगवेगळ्या साहित्य प्रकाराचा अभ्यास करून त्यातून समाजाविषयी ज्ञान अवगत करू शकतील.
 • साहित्यातून आत्मसात  केलेली नीतीतत्वे यांचा वैयक्तिक जीवन संघटन यामध्ये प्रभावीपणे वापर करतील.
 • आस्वाद आणि मूल्यमापन करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करणे.
 • मराठी साहित्यप्रकारांच्या तात्ति्वक घटकांचे ज्ञान देणे.
 • वेगवेगळ्या कालखंडातील मराठीतील अभिजात साहित्यकृतींचा संस्कार घडविणे.
 • साहित्याविषयीची अभिरुची निर्माण करणे.
 • साहित्यकृतीला मुक्त प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करणे.
 • साहित्यकृतीचे आकलन, आस्वाद आणि मूल्यमापन करण्याची दृष्टी निर्माण करणे.
 • साहित्याचा सूक्ष्म पातळीवर अभयास करण्याची क्षमता विकसित करणे.
 • पदव्युत्तर अभ्यास करण्याची पूर्वतयारी करणे.

Programme Specific Outcomes:-

 • साहित्याचे विश्लेषण करता येईल.
 • साहित्याची समीक्षा करता येईल
 • विशेषस्तरावर अभयासाचा प्रारंभ होत असताना, मराठी साहित्याच्या ऐतिहासिक परंपरेचे स्थूल ज्ञान करून देणे.
 • विशिष्ट कालखंडाच्या पार्श्वभूमीवर साहित्यामागील प्रेरणा, प्रवृत्तींचे ज्ञान करून देणे.
 • साहित्यप्रकारांच्या विकसनशील परंपरेचे स्थूल ज्ञान करून देणे.
 • पदव्युत्तर अभयास करण्याची पूर्वतयारी करणे.
 • विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी विज्ञानसाहित्याविषयी आवड निर्माण करणे
 • विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक जाणिवा निर्माण करून देणे
 • विद्यार्थ्यांना विज्ञान, उद्योगातील विविध प्रवाह, संधी यांचा परिचय करून देणे
 • विद्यार्थ्यांमध्ये लेखन, वाचन, आकलन आणि संभाषण ही भाषिक कौशल्ये अधिकाधिक विकसितकरणे
 • भाषिक कौशल्यांचे विविध आविष्कार आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या परस्परसंबंधाचे ज्ञानविद्यार्थ्यांना करून देणे
 • वैज्ञानिक, कार्यालयीन, व्यावसायिक आदी कामकाजात मराठीच्या होणाऱ्या वापराची
 • माहिती देत पारिभाषिक संज्ञांची ओळख विद्यार्थ्यांना करून देणे.
 • वाणिज्य विषयाच्या विद्यार्थ्यांना मराठीच्या व्यवहार क्षेत्राची माहिती देणे. विविधक्षेत्रातील भाषा व्यवहाराचे स्वरूप व गरज समजावून देणे.
 • या व्यवहारक्षेत्रातील मराठी भाषेचे स्थान स्पष्ट करून विविध क्षेत्रातील मराठीचा अभ्यास करण्यासाठी प्रसारमाध्यमाचे स्वरूप व त्यातील भाषण व्यवहार समजावून देणे.
 • प्रसारमाध्यमातील विविधलेखन प्रकारांचा अभ्यास व प्रत्यक्षलेखन.
 • राजभाषा म्हणून मराठीचे मराठीतून लेखन करतांना येणाऱ्या अडचणीकार्यालयीन भाषेची तंत्रे व कौशल्ये, अर्थकारण व वाणिज्य विषय मराठीतून परिणामकारकरित्या मांडता यावा. यासाठी कौशल्यांची आवश्यकता आहे.  

Special Subject: English

After successfully completing B.A. English Programme students will have following skills:

 1. Critical Thinking: Analyze works of literature by employing various important critical approaches and their tenets. The students will be able to implement literary devices to discuss literary texts among their peers. They will be able to familiarize themselves with the terminology in critical appreciation of varied forms of literature.
 2. Comprehension Skills: The students will be able to comprehend the evolution of different categories of literature such as short story, drama, poetry, fiction and non-fiction.
 3. Effective Communication: The students will be able to develop oral and written communication skills in English. They will be able to enrich their vocabulary and its usage in communication. The students will be able to apply grammatical rules to day to day spoken and written language.
 4. Effective Communication: The students will be capable of oral and written scientific communication, and will prove that they can think critically and work independently
 5. Social Interaction: The students will be able to use interpersonal and intrapersonal communication skills to interact effectively in social situations like interviews, group discussions, seminars etc.
 6. Effective Citizenship: The students will be able to execute their duties and responsibilities as citizens successfully by being a part of larger community.
 7. Ethics: The students will be able to perceive the complexities of human behaviour and identity through various forms of literature. They will be able to develop a deeper understanding of human values such as morality, empathy, good will etc.
 8. Environment and Sustainability: The students will become aware about the issues related to environment and the steps needed to be implemented for its sustainability through the study of texts with ecological elements and dimensions.
 9. Self-directed and Life-long Learning: The students will be able to grasp excellent pieces of prose and poetry in English whereby each and every lesson will be a lesson in life- long learning.

Programme Specific Outcomes

 1. Students will be able to understand the evolution of criticism and its application in language and literature
 2. Students will be able to comprehend excellent pieces of prose and poetry in English literature.
 3. Students will be able to apply knowledge of English language to improve skills in Listening, Speaking, Reading and Writing

Special Subject: History

Programme Outcomes:

 1. To introduce innovative study techniques in the study of history to make it value based, conceptual and thought provocative.
 2. To introduce international elements in the study of history to facilitate comparative analysis of this history.
 3. To highlight the importance of past in exploration of present context.
 4. To understand the socio- economic, cultural and political background of 17th century Maharashtra.
 5. To increase the spirit of healthy Nationalism & Secularism among the student.
 6. To encourage students for competitive examinations.
 7. To promote interest in the discipline of History.

Programme Specific Outcomes:  On successful completion of the Programme:

 1.  Students will get the information about the cultural, social and agricultural condition in Chhatrapati Shivaji Maharaj era.
 2. It will also help the students to understand the ideas of Chhatrapati Shivaji Maharaj which are useful in modern World.

Special Subject : Geography

After successfully completing B.A. Geography Programme students will be able to:

 1. Apply qualitative and quantitative research techniques to gather and analyze data on social, cultural, and ecological problems.
 2. Apply clear written and oral communication skills to communicate results of research.
 3. Demonstrate connections between everyday life at the local scale and the larger economic, social, and/or environmental forces that network them into a global community.
 4. Evaluate cultural, social, and environmental processes with a particular focus on space and place, critical theory, practical application, analysis and/or social justice.
 5. Think in spatial terms to explain what has occurred in the past as well as using geographic principles to understand the present and plan for the future.
 6. Present completed researches, including an explanation of methodology and scholarly discussion, both orally and in written form and, wherever possible, utilize cartographic tools and other visual formats.
 7. Demonstrate general understanding of how the physical environment, human societies, and local and global economic systems are integral to the principles of sustainable development.
 8. Demonstrate acquisition of Weather chart/map, map aerial photograph and Image reading skill.
 9. Apply Remote sensing concepts, techniques and their application.
 10. Develop research questions and critically analyze both qualitative and quantitative data to answer those questions using various theoretical and methodological approaches in both physical and human geographies.
 11. Develop a general understanding of global human population patterns, factors influencing the distribution and mobility of human populations including settlement and economic activities and networks, and human impacts on the physical environment.
 12. Read, interpret, and generate maps and other geographic representations as well as extract, analyze, and present information from a spatial perspective

Programme Specific Outcomes

After completing B. A. Geography programme a student will be able to:

 1. Demonstrate the understanding of principles and theories of Geography. This include Geomorphology, Economic Geography, Human Geography, and Agriculture Geography.
 2. Apply Statistical Techniques of Spatial Analysis.
 3. Demonstrate ability to apply knowledge learned in classroom to set and perform simple laboratory experiments in geography.